Aktualności

Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze 18 czerwca 2022 roku

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE STOWARZYSZENIA

Forrest Gump 18 czerwca 2022 r, Dobrogoszcz

 

Uchwała NR 1/WZS/2022

z dnia 18 czerwca 2022 r.

w sprawie przyjęcia planu obrad Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia

Zarząd Kościerskiego Klubu Morsów FORREST GUMP z siedzibą w Nowej Wsi Kościerskiej, wpisanej do Rejestru Stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000413359 ("Stowarzyszenie"), działając na podstawie Statutu KKM Forrest Gump zwołuje Walne Zgromadzenie Kościerskiego Klubu Morsów FORREST GUMP na dzień 18 czerwca 2022 roku o godz. 18.00 w Sali Wiejskiej w Dobrogoszczu.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza obrad.
 3. Wybór komisji skrutacyjnej.
 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Zaopiniowanie działalności Zarządu KKM Forrest Gump przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
 7. Prezentacja sprawozdania merytorycznego z działalności Zarządu KKM Forrest Gump przez Prezesa oraz sprawozdania finansowego przedstawionego przez Skarbnika.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności KKM Forrest Gump w 2021 roku.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego KKM Forrest Gump za 2021 rok.
 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu KKM Forrest Gump absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2021 roku.
 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Komisji Rewizyjnej KKM Forrest Gump za rok 2021.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu KKM Forrest Gump.
 • zmiana §2 pkt. 2 (adres siedziby KKM Forrest Gump), dotychczasowy adres siedziby: Nowa Wieś Kościerska 58, 83 - 400 Kościerzyna; nowy adres siedziby: Niedamowo 17/a, 83 - 400 Kościerzyna.
 • usunięcie §2 pkt. 4 w brzmieniu: "W skład Klubu wchodzi wyodrębniona grupa nurków".
 • zmiana §4 pkt. 9, dotychczasowe brzmienie: "przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym poprzez szerzenie wiedzy na temat morsowania", nowe brzmienie: "przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym poprzez szerzenie wiedzy na ten temat".
 • usunięcie §4 pkt. 10 w brzmieniu: "działalność w zakresie ekologii i ochrony środowiska między innymi poprzez udział grupy nurkowej w oczyszczaniu akwenów wodnych".
 • zmiana §13 pkt. 3, dotychczasowe brzmienie: "wykreślenie z powodu niepłacenia składek następuje 30 dni po dostarczeniu wezwania do zapłaty przekazanego komunikatorem internetowym lub sms", nowe brzmienie: "wykreślenie z listy członków KKM Forrest Gump następuje wskutek nie uiszczania składek członkowskich dwa lata z rzędu".
 • zmiana §15 pkt. 2, dotychczasowe brzmienie: kadencja wszystkich władz Klubu trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym lub jawnym, w zależności od uchwały walnego zebrania w tym przedmiocie", nowe brzmienie: "kadencja wszystkich władz Klubu trwa 5 lat, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym lub tajnym, w zależności od uchwały walnego zebrania w tym przedmiocie".
 • zmiana §19 pkt. 1, dotychczasowe brzmienie: "Zarząd składa się z pięciu osób, w tym : z prezesa, vice-prezesa, skarbnika i dwóch członków zarządu. Zarząd może wybrać ze swego grona Sekretarza", nowe brzmienie: "Zarząd składa się z trzech członków, w tym z prezesa, vice-prezesa i skarbnika".
 • zmiana §20 pkt. 9, dotychczasowe brzmienie: "wybór prezesa, vice-prezesa, skarbnika, sekretarza oraz decydowanie o rozdziale obowiązków następuje wśród członków Zarządu", nowe brzmienie: "wybór prezesa, vice-prezesa, skarbnika oraz decydowanie o rozdziale obowiązków następuje wśród członków Zarządu".

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu KKM Forrest Gump.

14. Zgłaszanie kandydatur oraz wybór nowego Zarządu KKM Forrest Gump.

15. Zgłaszanie kandydatur oraz wybór nowej Komisji Rewizyjnej.

16. Określenie głównych kierunków działania i rozwoju Klubu w kolejnym sezonie 2022/23.

17. Wolne wnioski.

18. Zakończenie obrad.