Aktualności

WALNE ZGROMADZENIE SPRAWOZDAWCZE SEZON 2022/23

INFORMACJA

Dnia 17 czerwca 2023 r. o godz. 18.00 na Sali Wiejskiej w Dobrogoszczu odbędzie się Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Kościerskiego Klubu Morsów FORREST GUMP.

Poniżej porządek obrad.

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE STOWARZYSZENIA

Forrest Gump,

 17 czerwca 2023 r, Dobrogoszcz

 

 

Uchwała nr 1/WZS/2023

z dnia 17.06.2023

 

w sprawie przyjęcia planu obrad Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia

 

Zarząd Kościerskiego Klubu Morsów „Forrest Gump” z siedzibą w Niedamowie, wpisany do Rejestru Stowarzyszeń prowadzonego przez Są Rejonowy w Gdańsku, II Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, działając na podstawie Statutu KKM Forrest Gump §17 zwołuje  Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze na dzień 17 czerwca 2023 r o godz. 18.00 na Sali Wiejskiej w Dobrogoszczu.

 

PORZĄDEK OBRAD:

 1. Otwarcie obrad
 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza obrad.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Zaopiniowanie działalności Zarządu KKM Forrest Gump przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
 6. Prezentacja sprawozdania merytorycznego z działalności Zarządu KKM Forrest Gump przez Prezesa oraz sprawozdania finansowego przedstawionego przez Skarbnika.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności KKM Forrest Gump w 2022 roku
 8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego KKM Forrest Gump za rok 2022.
 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu KKM Forrest Gump absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2022 roku.
 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Komisji Rewizyjnej KKM Forrest Gump absolutorium za rok 2022.
 11. Określenie głównych kierunków działania i rozwoju klubu w 2023 roku
 12. Wolne wnioski.
 13. Zamknięcie obrad.